Privacybeleid NicLen GmbH

A. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

NicLen Gesellschaft für Elektronik, Handel und Vermietung mbH

Steinbrinkstraße 61

44319 Dortmund

Tel.:   +49 231 999 61-0

E-Mail:

Web:  www.niclen.de

B. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon:

NicLen GmbH

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Mevrouw Eleonore Martens

Steinbrinkstraße 61

44319 Dortmund, Duitsland

C. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Definitie – persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen. Dit omvat informatie zoals naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet direct verband houdt met de werkelijke identiteit is niet opgenomen.

2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van onze klanten en gebruikers verwerken wij alleen als dit nodig is om onze diensten of een functionele website te kunnen leveren. De verwerking van persoonsgegevens vindt regelmatig alleen plaats nadat hiervoor toestemming is gegeven.

Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om echte redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is artikel 6, lid 1, onder a), van de Uitvoeringsverordening gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, is artikel 6 lid 1 sub c DSGVO de wettelijke basis.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van onze onderneming of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt art. 6 lid 1 sub f DSGVO als rechtsgrondslag voor verwerking.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij slaan de aan ons verstrekte gegevens op en gebruiken deze uitsluitend voor intern gebruik. Wij verkopen deze gegevens niet en stellen deze ook niet aan derden ter beschikking. Dit is niet het geval als wij verplicht zijn de gegevens openbaar te maken en door te geven op grond van de wet of een gerechtelijk bevel. Gegevens worden alleen doorgegeven aan servicepartners aan wie wij gegevens doorgeven voor de verwerking van orders (bijv. expediteurs). In deze gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

5. Informatie, correctie, verwijdering en bewaartermijn

U hebt recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Bovendien hebt u recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, tenzij de wet anders bepaalt. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van uw gegevens op elk moment voor de toekomst. Stuur uw bezwaar naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

D. Terbeschikkingstelling van de website

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 • Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO ligt ook in deze doeleinden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van verzet en vernietiging

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.

E. Nieuwbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons doorgestuurd.

 • E-mailadres, naam en firma

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijdstip van registratie

In de loop van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 lid 1 sub a DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Mogelijkheid van verzet en vernietiging

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen.

F. Contactformulier en e-mail contact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Firmanaam, rechtsvorm, voornaam, achternaam, adres, telefoon, e-mailadres

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van registratie

Door de gegevens te verzenden verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens en wordt u op de hoogte gesteld van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6 lid 1 sub a DSGVO indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en zijn niet in strijd met een wettelijke bewaartermijn voor het wissen ervan.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zullen uiterlijk na zeven dagen worden verwijderd.

5. Mogelijkheid van verzet en vernietiging

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Stuur uw bezwaar per e-mail naar , of naar een ander bij u bekend e-mailadres, of per post naar het onder A. vermelde postadres.

Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

G. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Op onze website maken wij gebruik van cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en verwijst hij u naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In deze context is er ook een notitie over hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelarteerde gegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 lid 1 sub a DSGVO indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

3. Doel van de gegevensverwerking

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analyse cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod continu optimaliseren.

Ons rechtmatig belang ligt dan ook in de verwerking van persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

4. Duur van opslag

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

H. Webanalyse door Google Analytics

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. “(“Google”). De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor cookies). Bij toegang tot afzonderlijke pagina’s van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Geanonimiseerd IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
 • De opgevraagde webpagina
 • De website van waaruit de gebruiker de toegang tot de website heeft verkregen (verwijzer)
 • De subpagina’s die toegankelijk zijn vanaf de website die u bezoekt
 • Verblijfsduur op de website
 • De bezoekfrequentie van de website

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden afgeschermd (bijv. 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om het verkorte IP-adres aan de oproepende computer toe te wijzen.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door het evalueren van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Het is in dit verband ook in ons rechtmatige belang de gegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang dat gebruikers hebben bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor registratiedoeleinden.

Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

5. Mogelijkheid van verzet en vernietiging

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) beschikbaar is. Meer informatie vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

I. Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens door u worden verwerkt, gaat het om uzelf in de zin van het DSGVO en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt ons als verantwoordelijke voor de verwerking vragen te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1)      de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)      de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)      de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;

(4)      de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;

(5)      het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

6)       het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van art. 46 DSGVO.

2. Het recht op correctie

U hebt tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking recht op correctie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voert deze correctie onverwijld uit.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1)      indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)      de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3)      de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen, of

(4)      als u in overeenstemming met artikel 21, lid 1 DSGVO bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op Verwijdering

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt eisen dat de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk verwijdert. De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1)      De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2)      U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3)      U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO.

(4)      De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)      De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

(6)      De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van het DSGVO.

b)  Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, DSGVO verplicht is deze te verwijderen, dient hij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen op het recht op verwijdering

Het recht op annulering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1)      de vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

(2)      voor de nakoming van een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag;

(3)      om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;

(4)      voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van het DSGVO, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of

(5)      voor instellen, doorzetten of verdedigen van rechtsaanspraken.

5. Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of wissen van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt tegenover de verantwoordelijke persoon het recht om over deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een gestructureerde, actuele en veilige toegang tot de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke door te geven door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

(1)      de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a DSGVO of art. 9 lid 2 sub a DSGVO of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO en

(2)      de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, sub e) of f), van de DSBER; dit geldt ook voor het opstellen van een profiling op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, door te zetten of te verdedigen.

Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties gebruik maken van het recht om het toestemmingsformulier voor gegevensbescherming in te trekken.

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

8. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de uitkomst van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter in overeenstemming met artikel 78 van het DSGVO.

De volgende gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor de verantwoordelijke persoon:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

(Coördinator voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen) Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefoon:      0211 38424-0
Fax:               0211 38424-10
E-mail: